Soltech – Status Update

Mar 26, 2020

Svenska:

Verksamheten i Kina

Dotterbolaget Advanced Soltech Sweden AB (publ) ”ASAB” har genom de kinesiska helägda dotterbolagen Advanced Soltech Renewable Energy Hangzhou Co. Ltd. ”ASRE” och Longrui Solar Energy Suqian Co. Ltd. ”SUQIAN” i dag totalt 139 megawatt (MW) solenergikapacitet anslutet till elnätet, fördelat på 100 kunder. Majoriteten av alla installationer som ASAB och SUQIAN innehar i Kina är installerade i Zhejiang och Jiangsu provinserna där nära 100 % av fabrikerna (produktionsenheterna) nu är i full drift efter det kinesiska nyåret och den därefter förlängda nedstängningen som ett resultat av Coronaviruset.

ASRE och SUQIAN har vid behov fördelen att kunna sälja den producerade elektriciteten till elnätet/ nätägaren i stället för till kunden. En stängd fabrik innebär därmed inte att man står utan intäkter. Då årets första kvartal pga. lägre solinstrålning endast utgör cirka 18 % av den årliga elproduktionen för en anläggning ett genomsnittsår, påverkar detta oss i mindre omfattning

Marknaden är fortsatt mycket stark i Kina och planen att minska beroendet av kol i syfte att generera elektricitet kvarstår. Vi ser framöver stora möjligheter att minska finansieringskostnaden som en konsekvens av att vi växer. Därutöver undersöker vi även möjligheten att ta del av de stödpaket som nu lanseras i Kina i olika former i syfte att stimulera tillväxt bland annat inom förnyelsebar energi.

ASRE har en orderstock, inklusive projekt under byggnation, som uppgår till drygt 40 MW, och en project pipeline som vi löpande bearbetar som överstiger 100 MW samt en ramavtalsportfölj som uppgår till 650 MW. Med detta i ryggen är behovet av försäljning i det korta perspektivet lägre. Vårt fokus är nu främst att löpande säkerställa finansiering via obligationer, lån och eget kapital för fortsatt tillväxt.


 

English:

Operations in China

The subsidiary Advanced Soltech Sweden AB (publ) “ASAB” has through the Chinese wholly owned subsidiaries Advanced Soltech Renewable Energy Hangzhou Co. Ltd. “ASRE” and Longrui Solar Energy Suqian Co. Ltd. “SUQIAN” today a total of 139 megawatts (MW) of solar energy capacity connected to the electricity grid, distributed to 100 customers. The majority of all installations that ASAB and SUQIAN hold in China are installed in Zhejiang and Jiangsu provinces where close to 100% of the factories (production units) are now in full operation after the Chinese New Year and the subsequent shutdown as a result of the Corona virus.

If necessary, ASRE and SUQIAN have the advantage of being able to sell the electricity produced to the electricity grid / grid owner rather than to the customer. Thus, a closed factory does not mean that you are without income. Then the first quarter of the year due to. lower solar radiation only accounts for about 18% of the annual electricity production for a plant an average year, this affects us to a lesser extent

The market remains very strong in China and the plan to reduce dependence on coal in order to generate electricity remains. We look forward to great opportunities to reduce financing costs as a consequence of our growth. In addition, we are also exploring the possibility of taking advantage of the support packages that are now being launched in China in various forms in order to stimulate growth, for example in renewable energy.

ASRE has an order backlog, including projects under construction, amounting to just over 40 MW, and a project pipeline that we continuously process that exceeds 100 MW and a framework contract portfolio of 650 MW. With this in mind, the need for sales in the short term is lower. Our focus is now primarily on securing financing through bonds, loans and equity for continued growth.