Grön tillväxt

Hållbara företag är morgondagens vinnare

Företagen i vår portfölj finns i olika branscher och regioner, vilket naturligtvis skapar stor variation i såväl möjligheter som utmaningar. Här redogörs för det hållbarhetsarbete som utförs inom några av våra verksamheter.

 

Lessebo Paper

Som en svensk papperstillverkare har Lessebo Paper åtagit sig att utveckla högpresterande papper med ett miljöansvar till den internationella marknaden. År 2021 publicerade Lessebo Paper en miljödeklaration som rapporterade rekordlåga utsläpp av växthusgasen CO2. Detta markerar en utveckling i företagets starka fokus på ansvarsfull produktion med miljön i åtanke och sedan 2013 har utsläppen av koldioxid minskat med 79%.

I genomsnitt släpper en producent av motsvarande produkter i Europa ut 616 kg CO2 per ton färdigt papper. Tillverkningen av pappersprodukter från det småländska pappersbruket släpper ut 19 kg CO2 per ton färdigt papper, inklusive utsläpp från massaproduktion. Detta visar att produkter från Lessebo Paper genererar endast en bråkdel av koldioxidutsläppen från ett genomsnittligt pappersbruk med liknande produktmix.

För att befästa Lessebo Papers starka miljöprofil lanserade pappersproducenten under år 2020 The Climate Compass, en guide som djupdyker i allt rörande miljö och papper. Gröna initiativ som Lessebo Paper arbetar med lyfts upp, exempelvis att restenergi från produktionen används för att värma upp husen i samhället Lessebo via det lokala fjärr­värmenätet. The Climate Compass är en unik skrift som bjuder in kunderna till diskussioner kring hållbart producerat finpapper.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEFC™ är en standard som innebär att en produkt eller tjänst garanteras att utföras enligt vissa specifika kvalitetskrav. Skogar som är certifierade av PEFC™ följer det europeiska skogspolitiska samarbetet Forest Europes specifika krav. Bakom PEFC™ i Sverige står Lantbrukarnas riksförbund och Skogsägarföreningarna.

FSC® är en oberoende, internationell medlemsorganisation som verkar för ett miljöanpassat och socialt ansvarstagande bruk av världens skogar. Certifieringen stödjer hotade djur och växter, markens framtida förmåga att bära skog, säkra och sunda arbetsvillkor för dem som arbetar i skogen samt urbefolkningars rättigheter.

Gröna obligationer kan verifieras och emitteras inom ett stort och växande antal branscher, bland annat:

Energieffektiva hus
och fastighetsprojekt

Hållbart skogs-
och jordbruk

Rena transporter

Solenergi, vindkraft och annan förnybar energi

JOOL och gröna obligationer

Gröna och hållbara obligationer är ett förhållandevis nytt fenomen, den första gröna företagsobligationen emitterades för bara ett tiotal år sedan. Sedan dess har dock efterfrågan växt i en rasande takt då finansieringsformen ger investerare möjlighet att investera hållbart på ett mer transparent och spårbart sätt än vad som tidigare varit möjligt. Allt fler institutionella investerare inkluderar idag hållbarhetskriterier i sina investeringsmandat.

JOOL har sedan 2018 varit anslutet till organisationen Climate Bonds Initiative, en icke vinstdrivande organisation som främjar hållbara investeringar och utför certifiering av gröna obligationer. Genom Climate Bonds Initiative kan JOOL enklare erbjuda små och medelstora företag tillträde till marknaden för gröna obligationer, samtidigt som investerare erbjuds konkreta hållbara investeringsmöjligheter med god kontroll över hur det investerade kapitalet används.

ESS-ENN Timber

ESS-­ENN Timber är en småländsk träproducent med fokus på limträ. Precis som för många andra produkter så är kretslopps­tänkandet en viktig utgångspunkt i utvecklingen av limträ­produkter. Det gäller under limträprodukternas hela livscykel – från val av råvara till återanvändning eller återvinning.

Bolaget ser det som en självklarhet att vara certifierade enligt PEFC™ och FSC®:s stränga kriterier för ett hållbart skogsbruk. En del av hållbarhetsarbetet är användandet av lokala råvaror. Det trämaterial som ESS-­ENN använder sig av kommer ute­slutande från svenska skogar vilket effektiviserar logistik och reducerar mängden transporter. Genom att avskogning minskar naturens förmåga att ta upp koldioxid från atmosfären arbetar bolaget aktivt med återväxt. För varje träd som avverkas plan­teras det minst två nya, vilket säkrar upp det framtida skogs­ beståndet. Ung skog binder dessutom mer CO2 än gammal skog.

ESS­-ENN bedriver även ett aktivt arbete för att upprätta en miljödeklaration som skall redovisa bolagets CO2-avtryck och kartlägga åtgärder för att effektivisera detta. En väsentlig åtgärd som redan vidtagits för att reducera det miljömässiga avtrycket är investeringen om 8 miljoner kronor i en bio­bränslepanna, som låter bolaget ta tillvara restprodukter från den egna verksamheten för att på ett effektivt sätt skapa värme och energi till den egna produktionen.